Protokół z zapytania ofertowego nr 1 z dn. 16.07.2018 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 Z DNIA 16.07.2018 DOTYCZĄCEGO

projektu pt.  ?Autonomiczny układ kontroli i zbioru upraw pieczarek?.

Kod CPV 73100000-3 ? Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Usługa badawcza w ramach Projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego INNOSBZ I osi priorytetowej ?Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 ? 2020, Działania 1.2 ?Sektorowe programy badawczo-rozwojowe?, w ramach konkursu nr 8 / 1.2 / 2017

 1. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

FX-Tronik Sp. z o.o.
ul. Marciniaka 10
64-000 Kościan
NIP: 6981844308

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kobieta lub Mężczyzna na stanowisko: Specjalista w dziedzinie budowy maszyn oraz robotyki przemysłowej.

Praca w ramach zespołu badawczego w charakterze konsultanta przy wykonaniu prac badawczych obejmujących zaprojektowanie, testowanie i uruchomienie mechanizmów zbioru pieczarek,
a w szczególności:

 • Określenie parametrów wejściowych dla mechanizmów
 • Opracowanie koncepcji mechanizmów.
 • Zamodelowanie konstrukcji mechanizmów.
 • Dokonanie analizy wytrzymałościowej zespołów/elementów konstrukcji mechanizmów
 • Wykonanie prototypów mechanizmów
 • Dokonywanie korekt konstrukcji i sterowania mechanizmów celu osiągnięcia zakładanej skuteczności.
 • Przygotowanie niezbędnych miejsc i konstrukcji  do testowania i weryfikacji mechanizmów.
 • Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa konstrukcji powstających mechanizmów i kow-how przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie raportów z wykonanych zadań.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 16.07.2018 na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. Kryterium oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Kryterium nr 1: cena ? waga kryterium 100 pkt

Liczba punktów w kryterium ?cena? będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi = Cmin/Ci x 100 pkt.

 

Pi – liczba punktów dla oferty nr ?i? w kryterium ?cena?

Cmin? najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów

Ci – cena całkowita oferty nr ?i?

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena.
Lp.

 

 

Nazwa i adres oferenta Data wpłynięcia oferty Cena netto Cena brutto Liczba punktów Komentarz
1 Marcin Wiśniewski

Osiedle Polan 22/3
61-253 Poznań

27.07.2018 386 210,16 zł 457 875 zł 100 pkt Oferent spełnia wszystkie warunki podane w zapytaniu ofertowym

 

Nie wpłynęły żadne inne oferty związane z tym zapytaniem od pozostałych potencjalnych Wykonawców.

 

 1. Oświadczenia.

Na etapie realizacji postępowania Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w tym o braku

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, oraz o zaangażowaniu zawodowym.

 1. Wyniki postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę:

Pan Marcin Wiśniewski, Osiedle Polan 22/3, 61-253 Poznań

   8. Data sporządzenia protokołu.

31.07.2018

 1. Osoba prowadząca postępowanie i sporządzająca protokół.

Aleksandra Jankowiak ? Asystentka Zarządu FX-Tronik Sp. z o.o.

 1. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania.

Arkadiusz Pietrowiak ? Prezes Zarządu FX-Tronik Sp. z o.o.

 1. Załączniki do protokołu:
 • Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności.
 • Złożone oferty.
 • Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
 • Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym oferenta,

 

Oświadczenia:

 1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług.

Jako zamawiający oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu
z podmiotem, któremu zostało udzielone zamówienie w ramach Projektu (Pan Marcin Wiśniewski, Osiedle Polan 22/3, 61-253 Poznań), nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

Zatwierdził:

Arkadiusz Pietrowiak

Prezes Zarządu FX-Tronik Sp. z o.o.